Korrespondenca ndërmjet QKK dhe Shoqatave të Kineastëve

Përgjigjet e shoqatave për bordin e QKK

Shkresa me № 417/4 Prot., e datës 7 Dhjetor 2018

Shkresa me № 417/3 Prot., e datës 10 Shtator 2018

Shkresa me № 417/2 Prot., e datës 07 Shtator 2018

Shkresa me № 417/1 Prot., e datës 04 Shtator 2018

Shkresa me № 417 Prot., e datës 03 Shtator 2018


Komunikimi QKK – AFMM

Shkresa me № 64 prot., e dates 2 Shkurt 2018

Shkresa me № 230 prot, e dates 4 Maj 2018

Shkresa me № 282 prot, e dates 6 Qershor 2018

Shkresa me № 299 prot., e dates 19 Qershor 2018

Shkresa me № 299/1 prot, e dates 9 Korrik 2018

Shkresa me № 316 prot, e dates 2 Korrik 2018

Shkresa me № 352 prot, e dates 24 Korrik 2018


Komunikimi QKK – AFMM

Shkresa me № 212 prot., e dates 24 Prill 2018

Shkresa me № 212/1 prot., e dates 4 Maj 2018

Shkresa me № 212/2 prot., e dates 14 Maj 2018