Regjistrimi vjetor i Shtëpive Kinematografike / Producent

Regjistrimi vjetor i një personi juridik në Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, bëhet duke paraqitur këto dokumenta:

 1. Ekstrakt i Rregjistrimit në QKR
 2. NIPT
 3. Vërtetim nga zyra e Tatim Taksave (për shlyerjen e detyrimeve tatiome)
 4. Statuti i kompanisë
 5. Akti i themelimit
 6. Pagesa 10.000 Lekë
 7. Plotesohet Formulari i QKK
 8. Fotokopje e Kartës së identitetit të Administratorit

Regjistrimi vjetor i një personi fizik në Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, bëhet duke paraqitur këto dokumenta:

 1. – Ekstrakt i Rregjistrimit në QKR
 2. NIPT
 3. Vertetim nga zyra e Tatim Taksave (për shlyerjen e detyrimeve tatiome)
 4. Pagesa 5.000 leke
 5. Plotesohet Formulari i QKK
 6. Fotokopje e Kartës së identitetit të Administratorit.

Shënim: Rregjistrimi si Shtëpi kinematografike/Producent është i vlefshëm deri në 31.12.201…, (nje vit kalendarik) 

Shkarko dokumentin:
Dokumentacioni i regjistrimit vjetor të Shtëpive kinematografike

 


 

 

F O R M U L A R

Për regjistrimin e producentit pranë QKK

Ky formular duhet të plotësohet personalisht prej administratorit të producentit, ose përfaqësuesit të tij të pajisur me prokurë

Emri/Mbiemri i administratorit _______________

Datëlindja _______________ Vendlindja _______________

Nr. i pasaportës/ ID ____________________

Emri i shoqërisë që përfaqëson ______________________

Regjistruar në QKR- ___________________ 

Numri i identifikimit të personit të tatueshëm _________________ 

Adresa: __________________________________

Tel. _________________ Mob. ______________________________

e-mail:  

Nr. i Llogarisë Bankare. ________________________________________

IBAN: _______________________________________________

 

Shkarko formularin
Formular regjistrimi i Shtëpive kinematografike