Programi për transparencën

Urdhër i Kryetarit për miratimin e programit të transparencës së Qendrës Kombëtare të Kinematografisë