Komisioni Financiar

Komisioni financiar përtërihet çdo vit nga Kryetari i QKK-së.

Ky komision përbëhet nga tri anëtarë, të cilët janë specialistë në fushën e financës.

Antarët vlerësojnë projektet e paraqitura nga ana financiare, si dhe kontrollojnë në vazhdimësi dokumentat e projekteve fituese, sipas fazave të përcaktuara më parë nga producentët.