Këshillat Miratuese të Projekteve

Këshillat miratuese të projekteve, në të tria gjinitë e filmit (artistik, dokumentar dhe të animuar), vlerësojnë dhe përzgjedhin projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ia paraqesin kryetarit për miratim.
Kryetari i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë ka të drejtë të rikthejë vendimin e këshillit miratues të projekteve për përzgjedhjen e një projekti, duke dhënë bashkëlidhur arsyet përkatëse. Në rast se projekti rivlerësohet dhe vendimi rimiratohet nga këshilli, ai hyn në fuqi menjëherë.

KMP zgjidhen një herë në çdo 2 vjet. Anëtarët e tyre propozohen nga shoqatat e kineastëve, sipas Nenit 8, të Ligjit № 8096, datë 21.3.1996, «Për Kinematografinë».


Përbërja e K.M.P. ndër vite

15 Shtator 2021 – 14 Shtator 2023

Znj. Vjollca Dedei
Z. Bashkim Hoxha
Znj. Nino Kirtadze
Z. David Pope
Znj. Pavlina Jeleva
Z. Gazmend Leka (anëtar rezervë)
Z. Johanes Nabber (anëtar rezervë)

12 Shtator 2019 – 11 Shtator 2021

Znj. Diana Çuli Sinoimeri
Z. Petrit Beci
Znj. Annick Mahnert
Znj. Elma Tataragic
Z. Mario Brenta
Z. Franz Muller (anëtar rezervë)


Zgjedhja e Këshillave të Miratimit të Projekteve

Vendimi i Kryetarit N. 525, datë 12.09.2019


Urdhër i Kryetarit N. 387, datë 11.07.2019


Urdhëri i Kryetarit N. 371, datë 08.07.2019