Ftesë në sesionin trajnues me temë «Shkrimi i Projekt Propozimeve–Ngritje kapacitetesh dhe udhëzime praktike»

Ministria e Kulturës e Shqipërisë nëpërmjet një granti të bashkëfinancuar nga Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës organizon dhe ju fton në

Sesionin Trajnues me temë:

«Shkrimi i Projekt Propozimeve – Ngritje kapacitetesh dhe udhëzime praktike»

Në kuadër të projektit «Ce DESK Shqipëri»

14 Dhjetor 2023, ora 10.00 – 13.30

Salla «Tefta Tashko Koço», Ministria e Kulturës e Shqipërisë

Ky trajnim synon të rrisë kapacitetet dhe nivelin e njohurive të artistëve, profesionistëve të fushës së medias, në nivel lokal dhe kombëtar, për shkrimin e Projekt Propozimeve, në kuadër të thirrjeve të reja të Programit Evropa Krijuese (Creative Europe) 2021-2027. Ky trajnim do të jetë një mundësi e mirë për të rritur dhe zhvilluar aftësitë teknike dhe intelektuale të grupeve potenciale të interesit, për të krijuar mundësi të reja për projekte dhe bashkëpunime në nivel kombëtar, rajonal dhe evropian.

Ky sesion do të jetë i dedikuar për profesionistët e sektorit të medias, filmit dhe audiovizualë.

Për arsye logjistike të organizimit lutemi plotësoni formularin e regjistrimit https://forms.gle/8UXd5j2LrYB1CVXH7

Lutemi, konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri në datë 12 Dhjetor 2023, ora 14:00.