Njoftim për miratimin e përbërjes së K.M.P.-së me mandat ligjor Shtator 2021-Shtator 2023

Këshilli i Miratimit të Projekteve, që do të funksionoje pranë Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, është miratuar me këtë përbërje:
Z. Bashkim Hoxha
Z. David Pope
Znj. Nino Kirtadze
Znj. Pavlina Jeleva
Znj. Vjollca Dedei

Anëtarët rezervë të Këshillit të Miratimit të Projekteve janë:
Z. Gazmend Leka;
Z. Johanes Nabber.

Mandati ligjor i Këshillit të Miratimit të Projekteve fillon më datë 15 Shtator 2021 dhe përfundon më datë 14 Shtator 2023.