Njoftim në lidhje me zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017

NJOFTIM

Qendra Kombëtare e Kinematografisë, në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë proçesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017” me urdhër të titullarit Z. Ilir Butka, ngrihet Grupi i Monitorimit, i përbërë si më poshtë, ku ju kërkojmë të raportoni shkeljet e konstatuara nga ana e punonjësve të QKK-së:

  1. Ilir BUTKA (Kryetar)
  2. Arben LAMI (Anëtar)
  3. Marjela ZAJMI (Anëtare)

Kontakti i Titullarit të Institucionit

Ilir Butka / Kryetar
Email: ilir.butka@nationalfilmcenter.gov.al
Telefon: (04)2378004