KËSHILLAT MIRATUES TE PROJEKTEVE

Prane Qendrës Kombëtare të Kinematografisë funksionojne dy Keshilla Miratues te Projekteve.

Keshilli i pare miratues i projekteve mbulon te dy gjinite e filmit artistik dhe dokumentar ndersa Keshilli i dyte mbulon filmin te animuar.

Keshillat perzgjedhin dhe vleresojne projektet nga pikpamja artistike e ekonomike. Projektet fituese i paraqiten kryetarit per miratim. Këshillat Miratues te Projekteve ( KMP) zgjidhen një herë në cdo 2 vjet. Kandidatet per anetar te KMP propozohen nga shoqatat e kineastëve.


Këshilli i Miratimit të Projekteve është i përbërë nga zotërinjtë: