THIRRJE PER APLIKIM – FESTIVAL FILMI

Të nderuar organizatore te festivaleve te filmit,
Qendra Kombëtare e Kinematografisë njofton të gjithë subjektet (shtëpi kinematografike/producentë) se shpall thirrje për:
–      Projekte kinematografike për festivale (kombëtare dhe ndërkombëtare).
II. Në zbatim të ligjit nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar, vetëm shtëpitë kinematografike të regjistruara në QKK mund të paraqesin projekte kinematografike për konkurim.
III. Shtëpitë kinematografike, të cilat do të paraqesin projekte në konkurim, duhet të kenë parasysh sa më poshtë:
1. Të jenë të rregjistruara në QKK për vitin kalendarik 2017.
2. Të vizitojnë faqen web të QKK, si dhe link http://nationalfilmcenter.gov.al/juridik/rregullore-e-qkk-se/, në të cilën ndodhet Rregullorja e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, në të cilën përshkruhen rregullat dhe kriteret për aplikimin.
3. Aplikimi i projekteve do të bëhet on line në faqen: www.filmcoproduction.com.
IV. Afati i fundit për depozitimin e projekteve (on line) do të jetë data 31.03.2017.
Për çdo konsultim, pyetje, apo paqartësi, mund të konsultoheni me stafin e QKK me email, telefon, apo duke kontaktuar drejtpërdrejt në zyrat e QKK. Contact: info.qkk@gmail.cominfo@nationalfilmcenter.gov.al, tel: 042378004.