V E N D I M, datë 21.12.2015

V E N D I M, datë 21.12.2015

Në zbatim të nenit 9, paragrafi i parë i ligjit nr. 8096, datë 29.04.1996, “Për Kinematografinë”, i ndryshuar, nenit 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 602, datë 21.08.2003, “Për miratimin e statutit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”, përcaktimeve të bëra në Rregulloren e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Këshilli Miratues i Projekteve, i përbërë nga zotërinjtë:

 • Z. Dritan HUQI, Kryetar
 • Z. Artur DAUTI, Anëtar
 • Z. Dionis PAPADHIMITRI, Anëtar
 • Z. Elvis HOXHA, Anëtar
 • Z. Fatos BAXHAKU, Anëtar
 • Z. Stefan ÇAPALIKU, Anëtar
 • Z. Ndriçim XHEPA, Anëtar
u mblodhën sot, më datë 21.12.2015, në takimin me këtë rend dite:
 1. Shqyrtimi i projekteve për filma artistikë me metrazh të gjatë të kategorisë “MINORITY” të paraqitur në konkurim deri në datën 30 Shtator 2015. Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve kualifikoi për konkurim këto projekte:
 1. “I tretuni”, skenari dhe regjia Arben THAÇI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “B&G Film Pro”.
 2. “Loja e parave”, skenari dhe regjia Antonio MORABITO, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “SKA-NDAL”.
 3. “Martesa”, skenari Blerta ZEQIRI, Kreshnik BERISHA, regjia Blerta ZEQIRI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “Bunker Film+”.
 1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 754 Prot., datë 18.12.2015, të z. Gledis BICA, për ndryshimin e shtëpisë kinematografike për realizimin e filmit artikstik me metrazh të shkurtër të kategorisë Indipendent “Biseda”.
Sipas parashikimit të bërë në rendin e ditës, autorët dhe producentët prezantuan projektet e tyre. Më pas KMP diskutoi për projektet. Pas kryerjes së procedurës së votimit, bazuar në ekspertizën e Komisionit Financiar, Këshilli i Miratimit të Projekteve me shumicë votash
V E N D O S I:
 1. T’i propozojë Kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë financimin e projekteve kinematografike për film artistik me metrazh të gjatë të kategorisë “MINORITY”, si më poshtë:
 1. “I tretuni”, skenari dhe regjia Arben THAÇI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “B&G Film Pro”.
 1. “Martesa”, skenari Blerta ZEQIRI, Kreshnik BERISHA, regjia Blerta ZEQIRI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “Bunker Film+”.
 1. Të miratojë kërkesën e z. Gledis BICA, për ndryshimin e shtëpisë kinematografike për realizimin e filmit artikstik me metrazh të shkurtër të kategorisë Indipendent “Biseda”. Ky projekt do të realizohet nga shtëpia kinematografike “D’Art”.