Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave datë 21.06.2006, nr. 407, “Për miratimin e strukturës dhe të nivelit të pagave të nëpunësve të disa institucioneve në varësi të ministrave të linjës” dhe urdhrit të Kryeministrit nr. 5, datë 18.01.2012, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”, të ndryshuar me Urdhërin e Kryeministrit, nr. 132, datë 28.03.2014; struktura organizative e QKK është:
 
I. Kryetari
    Ilir Butka
    ilir.butka@nationalfilmcenter.gov.al                                       
 
II. Drejtoria e Projekteve                
 
·         Arben LamiDrejtori i Drejtorisë së Projekteve
          arben.lami@nationalfilmcenter.gov.al                   
·         Shqiponja DautiSpecialiste Juriste
          shqiponja.dauti@nationalfilmcenter.gov.al                                  
·         Majlinda TafaSpecialiste për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
           info@nationalfilmcenter.gov.al
·         Kozeta KullakshiSpecialiste për Projektet
           kozeta.kullakshi@nationalfilmcenter.gov.al
 ·        Artan LipivaniArshivist
          artan.lipivani@nationalfilmcenter.gov.al
 
III. Sektori i Shërbimeve të Brendshme
 
·         Mimoza BylykuPërgjegjës sektori i Financës dhe Shërbimeve
          mimoza.bylyku@nationalfilmcenter.gov.al
 ·        Marjela ZajmiSpecialiste, Inspektor për Projektet, Menaxher
          marjela.zajmi@nationalfilmcenter.gov.al