Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

komisionet

KOMISIONI PËRZGJEDHËS PËR KANDIDATURËN SHQIPTARE NË OSCAR

“Komisioni i përzgjedhjes së filmit shqiptar për kategorinë e filmit më të mirë në gjuhë të huaj” në garën vjetore të “Academy of Motion Picture, Arts and Sciences”, ngrihet nga QKK me qëllim identifikimin e filmit qe do te perfaqesoje Shqiperine në garën vjetore për “Oscar”.

Të gjithë anëtarët e këtij komisioni duhet të jenë shtetas shqiptarë.

Ky Komision duhet të përzgjedhë një film i cili përmbush kriteret e “AMPAS” për kategorinë e Filmit në gjuhë të huaj, çfarë do të thotë që, filmi kandidat duhet të ketë qenë në maxhoritet në produksion dhe elementët kryesorë artistikë të filmit, te jene realizuar nga shtetas shqiptarë apo nga persona me rezidencë të përherëshme në Shqipëri.

Filmi i përzgjedhur duhet të jetë përfaqësues i vlerave më të mira të kinematografisë shqiptare.

Çdo shtet mund të kandidojë vetëm 1 film për këtë kategori.

“Komisioni i përzgjedhjes së filmit shqiptar për kategorinë e filmit më të mirë në gjuhë të huaj” në garën e ketij viti (2014) është thirrur nga QKK

dhe është i përbërë nga këta anëtarë:

Ilir Butka

Kristaq Mitro

Besnik Bisha

Edmond Topi

Eno Milkani

Për më shumë info mbi anëtarët e komisionit klikoni këtu.


KOMISIONI I VIZIONIMIT

Komisioni i Vizionimit caktohet nga kryetari i QKK. Ai pajis me leje per qarkullim veprat filmike te krijuara brenda teritorit te Shqiperise ose te importuara nga jashte. Kryetari i Komisionit te Vizionimit zgjidhet nga komisioni perkates. Komisioni i Vizionimit eshte organizem jofunksionar, me afat te percaktuar.

Komisioni i Vizionimit te QKK pajis me leje për qarkullim distributorët sipas
kategorive të mëposhtme:

1. Kategoria A – kur filmi lejohet per të gjitha moshat.
2. Kategoria B – kur filmi lejohet per të gjithe shtetasit mbi 14 vjec
3. Kategoria C – Kur filmi lejohet per të gjithe shtetasit mbi 18 vjec

Komisioni i Vizionimit të QKK, kur vepra filmike e paraqitur nuk është në pajtim
me ligjet kushtetuese, nuk i pajis distributorët me leje qarkullimi të filmit.
Kur distributori nuk është dakord me vendimin e Komisionit të Vizionimit, ai i
drejtohet për ankim gjykatës.


KËSHILLI MIRATUES I PROJEKTEVE

Keshilli Miratues i Projekteve, ne te tria gjinite e filmit (artistik, dokumentar dhe te animuar), vlereson dhe perzgjedh projektet nga pikpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ia paraqet kryetarit per miratim.

Këshilli Miratues i Projekteve ( KMP) zgjidhet një herë në cdo 2 vjet, nga shoqatat e kineastëve.

Ai përbëhet nga 9 anëtarë, 2 nga të cilët janë zëvendësues.


 KOMISIONI FINANCIAR

Komisioni financiar zgjidhet cdo vit nga Kryetari I Qendrës Kombëtare të Kinematografisë.

Përbëhet nga 3 anëtarë që janë specialistë të financës.
Ata vlerësojnë projektet e paraqitura nga ana financiare, si dhe kontrollojnë në vazhdimësi dokumentat e projekteve fituese sipas fazave të përcaktuara më parë, nga producentët.


KOMISIONI I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE PËR FILMIN INDIPENDENT

(Bordi i të rinjve).

Komisioni i vlerësimit të projekteve për filmin indipendent është i përbërë nga 3 kineastë të
rinj, të cilët do të selektojnë projektet e filmit indipendent dhe do t’i klasifikojë në bazë të
renditjes për çdo kategori.

Ky bord, nuk është  vendimmarrës, por ka vetëm karakter konsultativ. Ai krijohet me qëllim
edukimin e brezit të ri me diskutimin, vlerësimin dhe vendimmarrjen. Gjithashtu, gjykimi i tyre sjell
pranë Këshillit të Miratimit të Projekteve (KMP), këndvështrimin rinor dhe optikën e një brezi të ri.

Komisioni është i përbërë nga :

Ina Lisi

Gjergj Kalaja

Benet Nelku

Për më shumë mbi anëtarët e komisionit klikoni këtu.