Programi për transparencën

Urdhër për miratimin e programit të transparencës së QKK


Komunikimi QKK – AFMM

Shkresa N. 64 prot., e dates 2 Shkurt 2018

Shkresa N. 230 prot, e dates 4 Maj 2018

Shkresa N. 282 prot, e dates 6 Qershor 2018

Shkresa N. 299 prot., e dates 19 Qershor 2018

Shkresa N. 299/1 prot, e dates 9 Korrik 2018

Shkresa N. 316 prot, e dates 2 Korrik 2018

Shkresa N. 352 prot, e dates 24 Korrik 2018


Komunikimi QKK – AFMM

Shkresa N. 212 prot., e dates 24 Prill 2018

Shkresa N. 212/1 prot., e dates 4 Maj 2018

Shkresa N. 212/2 prot., e dates 14 Maj 2018