Programi për transparencën

Urdhër i Kryetarit për miratimin e programit të transparencës së QKK