KOMISIONI FINANCIAR

Komisioni financiar zgjidhet cdo vit nga Kryetari I Qendrës Kombëtare të Kinematografisë.

Ky komision përbëhet nga 3 anëtarë që janë specialistë të financës.

Anetaret vlerësojnë projektet e paraqitura nga ana financiare, si dhe kontrollojnë në vazhdimësi dokumentat e projekteve fituese sipas fazave të përcaktuara më parë, nga producentët.