Këshillat Miratuese të Projekteve

Këshillat Miratuese të Projekteve (KMP) vlerësojnë dhe përzgjedhin projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ja paraqesin Kryetarit për miratim.

KMP zgjidhen një herë në çdo 2 vjet. Anëtarët e tyre propozohen nga shoqatat e kineastëve, sipas Nenit 8, të Ligjit № 8096, datë 21.3.1996, «Për Kinematografinë».


Përbërja e K.M.P. ndër vite

15 Shtator 2021 – 14 Shtator 2023

Znj. Vjollca Dedei
Z. Bashkim Hoxha
Znj. Nino Kirtadze
Z. David Pope
Znj. Pavlina Jeleva
Z. Gazmend Leka (anëtar rezervë)
Z. Johanes Nabber (anëtar rezervë)

12 Shtator 2019 – 11 Shtator 2021

Znj. Diana Çuli Sinoimeri
Z. Petrit Beci
Znj. Annick Mahnert
Znj. Elma Tataragic
Z. Mario Brenta
Z. Franz Muller (anëtar rezervë)


Vendime të K.M.P. sipas viteve

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014