Këshillat Miratuese të Projekteve

Këshillat Miratuese të Projekteve (KMP) vlerësojnë dhe përzgjedhin projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ja paraqesin Kryetarit për miratim.

KMP zgjidhen një herë në çdo 2 vjet. Anëtarët e tyre propozohen nga shoqatat e kineastëve, sipas Nenit 8, të Ligjit № 8096, datë 21.3.1996, «PËR KINEMATOGRAFINË».


Vendime të KMP për vitin 2020

Vendime të KMP për vitin 2019

Vendime të KMP për vitin 2017

Vendime të KMP për vitin 2016

Vendime të KMP për vitin 2015
Vendime të KMP për vitin 2014