Këshillat Miratuese të Projekteve

Këshillat Miratuese të Projekteve (KMP) vlerësojnë dhe përzgjedhin projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ja paraqesin Kryetarit për miratim.

KMP zgjidhen një herë në çdo 2 vjet. Anëtarët e tyre propozohen nga shoqatat e kineastëve, sipas Nenit 8, të Ligjit № 8096, datë 21.3.1996, «PËR KINEMATOGRAFINË».


Vendime të K.M.P.-ve sipas viteve

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014