Vendime të KMP për vitin 2019

Fletë Votimi


Vendim i datës 11 Nëntor 2019


Vendim i datës 10 Tetor 2019


Vendim i datës 10 Tetor 2019


Vendim i datës 16 Shtator 2019