KËSHILLAT E MIRATIMIT TË PROJEKTEVE

Këshilli Miratues i Projekteve, vlerëson dhe përzgjedh projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ia paraqet kryetarit për miratim.

Këshilli Miratues i Projekteve ( KMP ) zgjidhet një herë në çdo 2 vjet dhe anëtarët propozohen nga shoqatat e kineastëve, sipas Nenit 8, të Ligjit № 8096, datë 21.3.1996, «PËR KINEMATOGRAFINË».