KËSHILLAT E MIRATIMIT TË PROJEKTEVE

Këshilli Miratues i Projekteve, vlerëson dhe përzgjedh projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ia paraqet kryetarit për miratim.

Këshilli Miratues i Projekteve ( KMP ) zgjidhet një herë në çdo 2 vjet dhe anëtarët propozohen nga shoqatat e kineastëve, sipas Nenit 8, të Ligjit № 8096, datë 21.3.1996, «PËR KINEMATOGRAFINË».


Vendime të KMP për vitin 2019

Vendime të KMP për vitin 2017

Vendime të KMP për vitin 2016

Vendime të KMP për vitin 2015

Vendime të KMP për vitin 2014