Aplikim për Anëtar të Këshillit të Miratimit të Projekteve (Animacion)

Application for Project Selection Committee Member (Animation)


[AL] Kriteret që duhet të përmbushë çdo kandidat para aplikimit janë:
• Anëtarët e KMP duhet të jenë kineastë, personalitete të fushës së artit dhe kulturës, të vlerësuar për kontributin e tyre në kinematografi;
• Të ketë realizuar jo më pak se tre filma artistikë, nga të cilët një të jetë pranuar në konkurim zyrtar në një festival kompetitiv (kategoria A);
• Të mos ketë precedentë penalë/civilë;
• Të ketë një figurë të pastër etike;

Afati i fundit i aplikimit është: 15 Korrik 2019


[EN] Criteria the applicant must fulfill to be eligible for application:
• The Members of the PS Committee must be filmmakers, personalities in the field of Art and Culture.
• Must have realized not less than 3 feature films. At least one of them, has been in official competition of a Category-A Film Festival.
• Must not have been convicted of a crime.
• Must be an ethical public figure.

Application deadline: July 15th, 2019


Data e lindjes / Birthday

[AL] Adresa e përhershme të banimit.
[EN] Permanent address.
[AL] Zgjidh shtetin ku keni banimin e përhershëm.
[EN] Choose the country of your permanent residency.
[AL] Dokumenti duhet të jetë jo më shumë se 1 MB.
Pranohen vetëm dokumente Word ose PDF.
[EN] Maximum upload size 1 MB.
Only PDF and Word Documents allowed.
[AL] Dokumenti duhet të jetë jo më shumë se 1 MB.
Pranohen vetëm dokumente Word ose PDF.
[EN] Maximum upload size 1 MB.
Only PDF and Word Documents allowed.
[AL] Shënoni adresën e internetit të filmit që keni realizuar.
[EN] Provide the link of the film you have completed.
[AL] Shënoni fjalëkalimin, në qoftë se ka.
[EN] Provide the password, if there is one.
[AL] Shënoni adresën e internetit të filmit që keni realizuar.
[EN] Provide the link of the film you have completed.
[AL] Shënoni fjalëkalimin, në qoftë se ka.
[EN] Provide the password, if there is one.
[AL] Shënoni adresën e internetit të filmit që keni realizuar.
[EN] Provide the link of the film you have completed.
[AL] Shënoni fjalëkalimin, në qoftë se ka.
[EN] Provide the password, if there is one.
[AL] Shënoni adresën e internetit që vërteton pjesëmarrjen Tuaj në një Festival Filmi të Kategorisë A.
[EN] Provide a link to prove your participation in an A-category Film Festival.
[AL]/ Shënoni adresën e faqes personale të internetit.
[EN] Provide the link of your personal website.