2021-2023
Aplikim për anëtar në Këshillin e Miratimit të Projekteve
Apply for Project Selection Committee membership

Data e lindjes / Birthday

[AL] Adresa e përhershme të banimit.
[EN] Permanent address.
[AL] Zgjidh shtetin ku keni banimin e përhershëm.
[EN] Choose the country of your permanent residency.
[AL] Dokumenti duhet të jetë jo më shumë se 1 MB.
Pranohen vetëm dokumente Word ose PDF.
[EN] Maximum upload size 1 MB.
Only PDF and Word Documents allowed.
[AL] Dokumenti duhet të jetë jo më shumë se 1 MB.
Pranohen vetëm dokumente Word ose PDF.
[EN] Maximum upload size 1 MB.
Only PDF and Word Documents allowed.
[AL] Shënoni adresën e internetit të filmit që keni realizuar.
[EN] Provide the link of the film you have completed.
[AL] Shënoni fjalëkalimin, në qoftë se ka.
[EN] Provide the password, if there is one.
[AL] Shënoni adresën e internetit të filmit që keni realizuar.
[EN] Provide the link of the film you have completed.
[AL] Shënoni fjalëkalimin, në qoftë se ka.
[EN] Provide the password, if there is one.
[AL] Shënoni adresën e internetit të filmit që keni realizuar.
[EN] Provide the link of the film you have completed.
[AL] Shënoni fjalëkalimin, në qoftë se ka.
[EN] Provide the password, if there is one.
[AL] Shënoni adresën e internetit që vërteton pjesëmarrjen Tuaj në një Festival Filmi të Kategorisë A.
[EN] Provide a link to prove your participation in an A-category Film Festival.
[AL] Shënoni adresën e faqes personale të internetit.
[EN] Provide the link of your personal website.