Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

eurimages

Eurimages eshte fondi europian per mbeshtejtjen e bashkeprodhimeve dhe shperndarjes se veprave krijuese kinematografike dhe audiovizuale.

Eurimages ofron asistence dhe mbeshtetje financiare ne keto sektore:

Co-produksion (per projekte krijuar ne vendet europiane anetare)
Distribucion (ne europe – te projekteve europiane )
Për info – http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Support/SupportDistri_en.asp

Per afatet e aplikimit per mbeshtetje ne distribucion