Aplikim për Anëtar të Këshillit të Miratimit të Projekteve (Film Artistik dhe Dokumentar)
Application for Project Selection Committee Member (Feature Film, Short Film and Documentary Film)

APLIKO / APPLY

Aplikim për Anëtar të Këshillit të Miratimit të Projekteve (Animacion)
Application for Project Selection Committee Member (Animation)

APLIKO / APPLY

Mirësevini


Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) është krijuar në vitin 1997.
QKK është institucioni më i rëndësishëm shtetëror kombëtar
që inkurajon, financon dhe promovon prodhimin e filmit shqiptar.

The Albanian National Center of Cinematography (ANCC) was created in 1997.
The ANCC is the main governmental national institution that finances,
encourages and promotes Albania’s film production.